Aktuální informace

Studie "Na Pláni"
Ateliér Break Point, spol. s r. o., vítěz projektové soutěže „Na Pláni“, vypracoval na základě Zadání studie "Na Pláni" (obsah Zadání viz níže) urbanisticko - architektonickou studii řešené lokality, která je ve finální podobě k nahlédnutí zde.

Projednání konceptu studie „Na Pláni“
Dne 3. 10. 2017 proběhlo na Výboru územního rozvoje (VÚR) představení a projednání konceptu studie „Na Pláni“ za přítomnosti veřejnosti. Na tomto zasedání bylo rozhodnuto o projednání řešení parku a plácku na Výboru životního prostředí v 17:00 hod. dne 11. 10. 2017. Na zasedání VÚR přítomní občané vznesli připomínky k projednávanému tématu (k nahlédnutí zde).

Podnět na změnu územního plánu v lokalitě „Na Pláni“
Na prvním zářijovém Výboru územního rozvoje dne 5. 9. 2017 byl projednán podnět na změnu Územního plánu hl. m. Prahy v lokalitě „Na Pláni“. Ve velké části území, kde má vzniknout park, podnět navrhuje změnu obytné funkce na zeleň parkovou. Zároveň navrhuje zakotvení funkce veřejné vybavenosti na pozemku mateřské školy, nově i s rozšířením o hřiště a parkoviště. Podání tohoto podnětu schválilo Zastupitelstvo městské části Praha 5 na svém zasedání dne 19. 9. 2017 a podnět byl následně předán pořizovateli Územního plánu hl. m. Prahy na Odbor územního rozvoje MHMP (dokumenty k nahlédnutí zde).

Představení konceptu studie „Na Pláni“
Vítěz architektonické soutěže ateliér Break Point, spol. s r. o., nyní zpracovává urbanisticko-krajinářskou studii „Na Pláni“, jejíž koncept bude projednán na 17. zasedání Výboru územního rozvoje dne 3. 10. 2017 od 15:00 hod. v místnosti č. 603, na adrese Štefánikova 13, 15, Praha 5.

Zadání studie NA PLÁNI
Dne 21. 6. 2017 se konala 4. závěrečná schůze pracovní skupiny za účelem finalizace a hlasování o vypracovaném konceptu Zadání studie Na Pláni (zápis ze 4. schůze je k dispozici zde). Jednomyslně odhlasované Zadání studie všemi řádnými členy pracovní skupiny bylo po té předloženo k projednání na zasedání Výboru územního rozvoje MČ Praha 5 dne 27. 6. 2017 (Zadání studie Na Pláni k nahlédnutí zde). Nyní následuje předání Zadání studie autorům vítězného soutěžního návrhu Ateliér Break Point, spol. s r. o., pro dopracování do podoby krajinářsko-urbanistické studie.

Městská část dá podnět na změnu územního plánu pro park Na Pláni
Pracovní skupina pro zadání urbanisticko-krajinářské studie “Na Pláni” strávila jaro a začátek léta hledáním zdravého kompromisu, jak vítězný návrh ze soutěže propojit s představami obyvatel Malvazinek a představami městské části. Na svém čtvrtém zasedání, naplánovaném na 21. 6. 2017, by skupina měla odsouhlasit výsledné zadání a předat ho vítězi loňské soutěže, ateliéru Breakpoint.
Architekti pak podrobněji rozkreslí navržené řešení a připraví potřebné podklady, abychom mohli v co nejkratším čase podat podnět na změnu územního plánu. Tento podnět je naplánován k projednání ve výboru územního rozvoje MČ nejpozději koncem srpna, aby pak mohl být v září projednán radou a zastupitelstvem MČ a následně se všemi náležitostmi předán na Magistrát hl. m. Prahy. Změna územního plánu by měla pevně stanovit funkci zeleně pro park na místě plácku a v okolí a dále funkci veřejného vybavení pro školku a její zahradu. Na plochách, kde se uvažuje o stavbě rodinných domů, bude navržen příslušný koeficient míry využití, odpovídající struktuře zástavby rodinnými domy.
Ateliér Breakpoint v mezičase nechal zpracovat analýzy zeminy z hromady na plácku. Podle nich se ukáže, zda je možné zeminu využít k obnově plácku a parku anebo bude nutné ji odvézt na skládku. Odbor správy majetku objednal dvě lavičky, které alespoň prozatím zpříjemní pobyt na plácku.

Zasedání pracovní skupiny
Dne 12. 1., 10. 3. a 19. 4. 2017 zasedala pracovní skupina pro vytvoření Zadání studie „Na Pláni“. Zápisy z jednotlivých zasedání jsou k dispozici zde.

Prodloužení termínu výstavy návrhů projektové soutěže „Na Pláni“
Dovolujeme si Vám oznámit, že termín výstavy návrhů dvoukolové urbanisticko-architektonické soutěže na řešení území „Na Pláni“ se pro značný zájem občanů prodlužuje do 26.3.2017. Výstava bude otevřena v malé výstavní síni MČ Praha 5 (Štefánikova 13, 15), vždy Út - Pá od 13.00 – 18.00 hod.


Pozvánka na veřejnou výstavu návrhů dvoukolové projektové soutěže „Na Pláni“
Městská část Praha 5, jménem starosty MUDr. Radka Klímy, srdečně zve občany a odbornou veřejnost na vernisáž výstavy došlých návrhů dvoukolové urbanisticko-architektonické soutěže na řešení území „Na Pláni“.
Výstava bude otevřena v malé výstavní síni MČ Praha 5 (Štefánikova 13 - 15) v termínu 2. 2. – 28. 2. 2017, vždy Út - Pá od 13.00 – 18.00 hod.


Výsledky hodnotícího zasedání poroty v 1. kole projektové soutěže
Ve dnech 25. 7. a 26. 7. 2016 se konalo hodnotící zasedání soutěžní poroty v 1. kole projektové soutěže „Na Pláni“, na kterém byly vybrány tři nejlepší soutěžní návrhy postupující do 2. kola soutěže. Účastníci soutěže tří postupujících soutěžních návrhů (Sdružení fyzických osob H3T architekti; BREAK POINT s.r.o.; Ing. arch. Helena Míková), byli městskou částí Praha 5 vyzváni k účasti ve 2. neanonymním kole projektové soutěže.


Veřejné setkání a prezentace soutěžních návrhů veřejnosti
Dne 13. 9. 2016 od 17:30 hod. v prostorách jídelny budovy ZŠ Radlická (Radlická 115/140, Praha 5) se bude konat veřejné setkání a prezentace tří postupujících soutěžních návrhů veřejnosti.


Z důvodu neuskutečnění prohlídky lokality Na Pláni v pátek 3. 6. 2016 a následnému posunu termínu jejího konání na pondělí 13. 6. 2016 se posouvá termín pro odevzdání soutěžních návrhů v 1. kole z termínu ve čtvrtek 30. 6. 2016 na termín v pátek 15. 7. 2016 do 14:00 SEČ do podatelny MČ Praha 5. Děkujeme za pochopení.

Výsledky soutěže

Dne 3. 11. 2016 se konalo Hodnotící zasedání 2. kola projektové soutěže „Na Pláni“, na němž soutěžní porota rozhodla o konečném pořadí soutěžních návrhů s udělením cen:

1. místo soutěžní návrh č. 4, BREAK POINT, s.r.o. (autoři Ing. arch. Tomáš Veselý, Ing. arch Klára Vorlová, Ing. arch Martin Křížek) ve spolupráci s krajinářskými architekty Pavlínou Malíkovou a Alešem Steinerem – 1. cena v hodnotě 100 000 Kč bez DPH
Dokumenty: Grafická část 1 - Grafická část 2 - Textová část - Hodnocení soutěžní poroty

2. místo soutěžní návrh č. 7, Ing. arch. Helena Míková (autoři Ing arch. Anna Marie Černá, Ing. arch. Jiří Kugl) – 2. cena v hodnotě 75 000 Kč bez DPH
Dokumenty: Grafická část 1 - Grafická část 2 - Textová část - Hodnocení soutěžní poroty

3. místo soutěžní návrh č. 1, Sdružení fyzických osob H3t architekti (autoři Ing. arch. Jiří Ksandr, MgA. Vít Šimek, Ing. arch. Martina Kubešová, Ing. arch. Darina Bartková) – 3. cena v hodnotě 50 000 Kč bez DPH
Dokumenty: Grafická část - Textová část - Hodnocení soutěžní poroty

Projektová soutěž Na pláni

Městská část Praha 5 vyhlašuje dne 23. 5. 2016 veřejnou projektovou soutěž „Na Pláni“. Cílem soutěže je nalézt vhodné krajinářsko-urbanistické řešení daného území, které se v současné době nachází z většiny ve zdevastovaném stavu. Prohlídka řešené lokality Na Pláni se uskuteční dne 3. 6. 2016 se začátkem od 10:00 při vstupu do hřbitova Malvazinky.

Vážení, dovolujeme si Vám oznámit, že na základě administrativního pochybení, se původně naplánovaná prohlídka připravované lokality „Na Pláni“ přesouvá z původně stanoveného termínu v pátek dne 3. 6. 2016 na termín nový, na pondělí 13. 6. 2016 se začátkem od 10:00 při vstupu do hřbitova Malvazinky. Za nastalé komplikace se omlouváme.

Tato dvoukolová projektová soutěž bude probíhat v I. kole jako anonymní, kdy soutěžní porota vybere a ocení 3 nejlépe hodnocené návrhy, jejichž autoři budou vyzváni k účasti v II. neanonymním kole. Výsledkem II. kola soutěže bude výběr jednoho vítězného návrhu a jeho autoři budou následně vyzváni k podání nabídky, jejímž předmětem bude další dopracování návrhu do podoby krajinářsko-urbanistické studie.

Výsledek soutěže bude všem účastníkům oznámen do 5 pracovních dnů od jejího ukončení a zveřejněn způsobem, jakým byla soutěž vyhlášena. Následně do 3 měsíců po ukončení soutěže bude pro veřejnost uspořádána výstava všech došlých návrhů.

Prohlédněte si

Popis lokality Na pláni

Lokalita „Na Pláni“ v současné době postrádá jednoznačný názor na její budoucí využití. Snahou MČ Praha 5 je dotvořit tuto lokalitu, která v současné době trpí nevyjasněnými majetkoprávními vztahy a nachází se z většiny ve zdevastovaném stavu. Přesto má území ambici se stát společenským, kulturním, sportovním a relaxačním těžištěm lokality Malvazinek.

Lokalita „Na Pláni“ se nachází na západním okraji katastrálního území Smíchov v městské části Praha 5, v oblasti bývalých vinic a dnešní čtvrti Malvazinky, u hranice k. ú. Radlice. Jedná se o vilovou rezidenční čtvrť s viladomy, rodinnými domy a menšími bytovými domy situovanými v zeleni. Severně se nachází ostrov Pavího vrchu s parkem Santoška.

Zájmové území je vymezeno ulicemi Na pláni a K vodojemu. Západně vede hranice ulicí Pravoúhlá. Východně je hranice vedena zároveň s hranicí pozemku č. parc. 1528 a 1527 v k. ú. Smíchov za cestou pro pěší překonávající výškový rozdíl mezi ul. Na pláni a K vodojemu.

Celé území leží vně památkově chráněného území Prahy – Pražské památkové rezervace (PPR) a Městské památkové zóny (MPZ) Smíchov. Dle Ústředního seznamu kulturních památek ČR se v území nenacházejí nemovité kulturní památky. Územím prochází páteřní trasa vodovodu a v západní části se nachází hodnotný prvek zeleně vyžadující zvláštní ochranu.

V ÚPn je území označeno jako zastavitelné. V současné době se jedná o částečně zastavěné území s převahou ploch zeleně a je značně zdevastováno. I přesto slouží pro společenské aktivity komunity obyvatel z okolní zástavby.

Soutěž Krajinářsko urbanistiská studie Na Pláni

Dotazy soutěžících v 1. kole projektové soutěže Na Pláni

Dotaz č. 1:

Dotaz soutěžících: „Je možné soutěžícím parcelárně vymezit zájmové území, jelikož se tam nachází stavby RD a garáže v soukromém vlastnictví a těch by se to nemělo týkat?“

Odpověď soutěžní poroty:
Primárně považuje porota soukromé vlastnictví za nedotknutelné. Veškeré pozemky a objekty soukromých majitelů by měly zůstat v jejich vlastnictví. Soutěžící však mohou, pokud to skutečně považují za nezbytné, navrhnout úpravy zmíněných soukromých pozemků a objektů. Porota však bude při svém hodnocení přihlížet k reálnosti a realizovatelnosti návrhu! Pokud by, např. v případě předpokládané reálné nemožnosti výkupu či výměny, nebylo možné návrh jednoduše upravit a úprava by měla vliv na kvalitu základní myšlenky návrhu a užitnost navrženého řešení, může být tato skutečnost hodnocena porotou negativně.
Doporučujeme tedy soutěžícím, aby přínosy a negativa zásahů do soukromého majetku nejprve dobře uvážila!

Dotaz č. 2:

Dotaz soutěžících: „Určitě by pro Městskou část Praha 5 bylo velmi výhodné, aby se soutěže „Na pláni“ zúčastnilo co nejvíce soutěžících týmů! Vůbec nevím, jaký je důvod tohoto nelogického spěchu a nevím, jak se k návrhu prodloužit termín odevzdání o měsíc staví vedení městské části. Mám za to, že soutěžícím by to nemělo dělat žádný problém, protože každé studio má souběžně několik úkolů a nemůže se celý měsíc věnovat pouze jednomu tématu. Chtěl bych, abyste se vedení Prahy 5 a soutěžících zeptala, jak se k tomu staví. Kdyby samotná parcela mohla mluvit, určitě by se mnou souhlasila!“

Odpověď soutěžní poroty:
Doba na zpracování soutěžního návrhu v prvním kole odpovídá zvolenému formátu dvoukolové soutěže. Předmětem prvního kola tedy není detailní finální návrh, ale především základní myšlenka návrhu, která bude dopracována a zpřesněna v druhém kole soutěže a to např. na základě zpětné vazby z prezentace na veřejném setkání a na základě nových informací z doplněných podkladů.

Dotaz č. 3:

Dotaz soutěžících: „Petrifikovat v území objekty stávajících garáží obklopujících pozemek 1590/1 je pro celkové řešení území zásadním handicapem. Pokud navrhneme řešení, které počítá s jejich zánikem, bude tento postup hodnocen jako porušení soutěžních podmínek?“

Odpověď soutěžní poroty:
Primárně považuje porota soukromé vlastnictví za nedotknutelné. Veškeré pozemky a objekty soukromých majitelů by měly zůstat v jejich vlastnictví. Soutěžící však mohou, pokud to skutečně považují za nezbytné, navrhnout úpravy zmíněných soukromých pozemků a objektů. Porota však bude při svém hodnocení přihlížet k reálnosti a realizovatelnosti návrhu! Pokud by, např. v případě předpokládané reálné nemožnosti výkupu či výměny, nebylo možné návrh jednoduše upravit a úprava by měla vliv na kvalitu základní myšlenky návrhu a užitnost navrženého řešení, může být tato skutečnost hodnocena porotou negativně.
Doporučujeme tedy soutěžícím, aby přínosy a negativa zásahů do soukromého majetku nejprve dobře uvážila!

Dotaz č. 4:

Dotaz soutěžících: „Během prohlídky území bylo sekretářkou soutěže naznačeno, že MČ P5 počítá s rekonstrukcí budovy někdejší MŠ v ulici Na Pláni (pro funkci školky) a že dokonce přiléhající parcela č. 1594/1 má být součástí tohoto záměru. Považujeme za nezbytné tyto informace vysvětlit tak, abychom zbytečně neplýtvali silami na řešení části území, jehož využití je předem dané. Tedy prosíme o jasné info, jaký účel má mít budova bývalé školky a zda se při jeho realizaci počítá s pozemkem 1594/1 ať už z části nebo s celým?“

Odpověď soutěžní poroty:
Záměrem je znovu otevřít tento objekt pro školské účely, konkrétně pro mateřskou školu - detašované pracoviště ZŠ Radlická. Velikost areálu by měl být v původních hranicích. Navržená rekonstrukce se bude týkat pozemků 1593/1 a 1593/4. Pozemek č. 1594/1 je možné pojednat dle uvážení účastníků soutěže.

Dotaz č. 5:

Dotaz soutěžících: „Co s objekty 1592/4, 1592/17, 1590/3, 1590/2, 1590/5- jejich případná demolice?“

Dotaz č. 6:

Dotaz soutěžících: „Co se soukromým objektem na pozemku 1590/1 na soukromém pozemku?“

Dotaz č. 7:

Dotaz soutěžících: „Co s pozemkem 1592/3, který není města?“

Odpověď soutěžní poroty na dotaz č. 5, 6, 7:
Primárně považuje porota soukromé vlastnictví za nedotknutelné. Veškeré pozemky a objekty soukromých majitelů by měly zůstat v jejich vlastnictví. Soutěžící však mohou, pokud to skutečně považují za nezbytné, navrhnout úpravy zmíněných soukromých pozemků a objektů. Porota však bude při svém hodnocení přihlížet k reálnosti a realizovatelnosti návrhu! Pokud by, např. v případě předpokládané reálné nemožnosti výkupu či výměny, nebylo možné návrh jednoduše upravit a úprava by měla vliv na kvalitu základní myšlenky návrhu a užitnost navrženého řešení, může být tato skutečnost hodnocena porotou negativně.
Doporučujeme tedy soutěžícím, aby přínosy a negativa zásahů do soukromého majetku nejprve dobře uvážila!

Dotaz č. 8:

Dotaz soutěžících: „Co s objekty garáží (1592/18,12,13,9,14,6,11,7.…) - jejich případná demolice?“

Odpověď soutěžní poroty:
Primárně považuje porota soukromé vlastnictví za nedotknutelné. Veškeré pozemky a objekty soukromých majitelů by měly zůstat v jejich vlastnictví. Soutěžící však mohou, pokud to skutečně považují za nezbytné, navrhnout úpravy zmíněných soukromých pozemků a objektů. Porota však bude při svém hodnocení přihlížet k reálnosti a realizovatelnosti návrhu! Pokud by, např. v případě předpokládané reálné nemožnosti výkupu či výměny, nebylo možné návrh jednoduše upravit a úprava by měla vliv na kvalitu základní myšlenky návrhu a užitnost navrženého řešení, může být tato skutečnost hodnocena porotou negativně.
Doporučujeme tedy soutěžícím, aby přínosy a negativa zásahů do soukromého majetku nejprve dobře uvážila!
V případě garáží je však možné navrhnout např. jejich přemístění nebo demolici a novou výstavbu.

Dotaz č. 9:

Dotaz soutěžících: „Co se soukromým objektem na pozemku 1593/3 na městském pozemku?“

Odpověď soutěžní poroty:
Primárně považuje porota soukromé vlastnictví za nedotknutelné. Veškeré pozemky a objekty soukromých majitelů by měly zůstat v jejich vlastnictví. Soutěžící však mohou, pokud to skutečně považují za nezbytné, navrhnout úpravy zmíněných soukromých pozemků a objektů. Porota však bude při svém hodnocení přihlížet k reálnosti a realizovatelnosti návrhu! Pokud by, např. v případě předpokládané reálné nemožnosti výkupu či výměny, nebylo možné návrh jednoduše upravit a úprava by měla vliv na kvalitu základní myšlenky návrhu a užitnost navrženého řešení, může být tato skutečnost hodnocena porotou negativně.
Doporučujeme tedy soutěžícím, aby přínosy a negativa zásahů do soukromého majetku nejprve dobře uvážila!

Dotazy soutěžících v 2. kole projektové soutěže Na Pláni

Dotaz č. 1:

Je možné připravit model návrhu pro účely prezentace na veřejném setkání?

Odpověď soutěžní poroty:
Ne, není možné prezentovat fyzický model na veřejné prezentaci.

Dotaz č. 2:

V jaké fázi se nachází projekt “Rekonstrukce ulice Na Pláni”, ke kterému máme k dispozici PD? A do jaké míry je tento projekt závazný pro návrhy v soutěži?

Odpověď soutěžní poroty:
Projekt “Rekonstrukce ulice Na Pláni” není závazný. Koncepce, která vzejde se soutěže, by měla být podkladem pro aktualizaci záměru.

Dotaz č. 3:

Bude na veřejné prezentaci přítomna také porota?

Odpověď soutěžní poroty:
Ano, porota soutěže bude na veřejném setkání přítomna v roli hosta. V žádném případě nebude do autorské prezentace a následné diskuse veřejnosti s autory nikterak vstupovat. Porota také nebude sdělovat žádné závěry z hodnocení návrhů v 1. kole soutěže.

Dotaz č. 4:

Bude tento výstup (míněno z veřejné prezentace) součástí jejího hodnocení?

Odpověď soutěžní poroty:
Ano, výstup z veřejného setkání bude jedním z podkladů pro hodnocení návrhů porotou. Jedná se podklad k jednomu z hodnotících kritérií soutěže viz. kapitola 11.2.1 Soutěžních podmínek.

Dotaz č. 5:

Je pořadateli soutěže nějak ošetřeno, aby výsledkem 2. kola nebyli tři prakticky totožné návrhy?

Odpověď soutěžní poroty:
Veřejné setkání slouží k interakci autorů soutěžních návrhů a veřejnosti, která danou lokalitu obývá, vnímá její hodnoty a problémy a zastává určitá stanoviska, mnohdy protichůdná. Veřejné setkání slouží k získání povědomí obou stran o východiscích, postojích a cílech obou stran.
To jak s výsledkem veřejného setkání naloží autoři soutěžních návrhů je samozřejmě pouze na nich. Porota očekává, že jako autorizovaní architekti a odborníci naloží s výsledky svobodně dle svého profesionálního mínění a nikoli čistě populisticky.
Porota tedy neočekává, že by veřejné setkání vedlo nutně ke třem stejným, či značně podobným návrhům. Takový výsledek by byl zcela proti smyslu soutěžení a popřel by podstatu architektonické, urbanistické a krajinářské práce jako svébytného a odpovědného oboru.

Kontaktujte nás

Prosíme zájemce o soutěž, aby se zaregistrovali na kontaktní e-mailové adrese: katerina.vojvodova@praha5.cz, s uvedením následujících údajů: jméno, příjmení, název a sídlo společnosti, IČ, e-mail, tel. kontakt. Registrace zájemce o soutěž nezavazuje k odevzdání soutěžního návrhu.

Adresa

Nám. 14. října 1381/4, Praha 5

Telefon

+420 257 000 871